Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli

Strona Główna
Organizacja
Imprezy
Konkurs
Nasze grupy
Galeria
Kontakt
Informacje dla rodziców

 

 

UWAGA RODZICE

Informujemy rodziców, że istnieje
nowa strona internetowa naszego Przedszkola
przed-9.blizej.info

UWAGA RODZICE

• Wyjazd na wycieczkę do Łążka Garncarskiego- 2.10.09 o godz. 8.30
(dzieci jadące na wycieczkę obecne w przedszkolu o godz. 8.00),
• Prosimy ubrać dzieci ,, na cebulkę” (długie spodnie, podkoszulka,
Bluza, kurtka przeciwdeszczowa, buty do kostek),
• Nie podajemy dzieciom na drogę nic do jedzenia i picia.
• Przed wyjazdem prosimy o podpisanie u nauczycielek
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczce.

PROGRAM WYCIECZKI

• Przyjazd do Łążka ok. 9.30, zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego,
• Posiłek-chlebek ze smalcem, ogórek, herbata z cytryną,
• Wycieczka po ścieżce edukacyjno-przyrodniczej,
• Lepienie z gliny-warsztaty w chałupie garncarskiej,
• Posiłek przy ognisku-pieczone kiełbaski, chleb, herbata, ciasto,
• Zabawy integracyjne,
• Powrót około godz. 14.00 

 

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI Z GRUP:
,,JAGÓDKI”, ,,POZIOMKI” , ,,BIEDRONKI”
ODBĘDZIE SIĘ 10.09.09 O GODZ. 17.00

 

 

ZEBRANIE INFORMACYJNE
DLA RODZICÓW DZIECI
Z GRUPY ,,O”

ODBĘDZIE SIĘ 1.09.09 O GODZ. 9.00
(PROSIMY NIE ZABIERAĆ DZIECI NA ZEBRANIE)


 

 

UWAGA RODZICE!

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W NASZYM PRZEDSZKOLU
BĘDZIEMY PRACOWAĆ W OPARCIU O KSIĄŻKI:
,,BAWIE I DZIALAM” I ,,ENTLICZEK-PENTLICZEK”
WYDAWNICTWA ,,NOWA ERA” (KSIĄŻKI BĘDĄ ROZPROWADZANE WE WRZEŚNIU W PRZEDSZKOLU)

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 9
prosi rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2009/2010
o potwierdzenie swojej decyzji o zapisie dziecka do naszego przedszkola

 

 

Witamy na stronie przedszkola nr 9 w Stalowej Woli.
Miło nam gościć państwa na naszej stronie i zapraszamy do lektury.REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 9 W STALOWEJ WOLI OPRACOWANY PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity z 2004r., Dz.U.nr 256, poz.2572 z pózn. zm.);
b) Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenie
z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r.,nr 26, poz.232);
c) Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły a pózniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2001r., nr 61, poz. 624 z pózn. zm.).

• Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dziecko, które ukończyło 2.5 roku oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do 10 roku życia.
• Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą należy pobrać i zwrócić w placówce.
• Nabór prowadzi się zgodnie z podanym harmonogramem:
a) Od 2.01.09 do 31.03.09r. wydawanie i przyjmowanie kart dzieci do przedszkola,
b) 6.04.09r rozpatrywanie złożonych kart przez Komisję Kwalifikacyjną,
c) 16.04.09r. wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych, oczekujących i nieprzyjętych,
d) Do 30.04.09r. składanie odwołań do Dyrektora Przedszkola.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:
a) Dzieci sześcioletnie zamieszkałe na terenie gminy Stalowa Wola i obojga rodziców pracujących,
b) Dzieci pięcioletnie zamieszkałe na terenie gminy Stalowa Wola i obojga rodziców pracujących,
c) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności badz całkowita niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola,
d) Dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola i obojga rodziców pracujących,
e) Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) obojga rodziców pracujących zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola,
f) Dzieci z opiniami lub orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola.

W skład komisji wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej-dyrektor P9 Drzazga Elżbieta
2. Przedstawiciel Rady Rodziców- Donda Krzysztof
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej- Wojtak Danuta
4. Prezes ogniska ZNP( obserwator)- Zielińska Barbara26.01.09(Poniedziałek) o godz.17:00
Odbędzie się zebranie Rodziców
dzieci urodzonych w 2003 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Serdecznie Zapraszamy Rodziców
na spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli,
które odbędzie się 12.11.08 o godzinie 15:30.
Temat: "Edukacja przedszkolna w nowych formach - obniżenie wieku szkolnego dzieci."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Od 10 listopada 2008r.
w naszym przedszkolu odbywać się będzie
Kiermasz Ksi±żki
Zapraszamy do nabywania ciekawych ksi±żek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Przedszkola nr 9 w Stalowej Woli informuje o terminach zebrań organizacyjnych z Rodzicami w roku szkolnym 2008/2009.

* 1.09.08 (poniedziałek) godz. 9:00 - grupa "0" - Smerfy

* 10.09.08 (środa) godz. 17:00
- grupa 3-latków "Jagódki"
- grupa 4-latków "Biedronki"
- grupa 5-6 latków "Poziomki"

Obecność na zebraniu obowi±zkowa

--------------------------------------------------------------------------------

Uwaga Rodzice

Dyrektor Przedszkola Nr 9 informuje rodziców, iż dnia 10.04.2008r. Komisja Kwalifikacyjna dokonała przyjęć dzieci do Przedszkola Nr 9 zgodnie z obowi±zuj±cymi aktami prawnymi, oraz regulaminem opracowanym na rok szkolny 2008/2009. Wykaz dzieci przyjętych i oczekuj±cych na przyjęcie w roku 2008/2009 zostanie umieszczona w Przedszkolu Nr 9 na tablicy informacyjnej dla rodziców.


Z poważaniem

E. Drzazga
Dyrektor Przedszkola Nr 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli informuje rodziców, iż karty zgłoszeń dziecka na rok szkolny 2007 / 2008 należy składać w kancelarii przedszkola do dnia 30 marca 2008r. Planowana komisja przyjęć przewidziana jest na 10 kwietnia. Listy dzieci przyjętych, oczekuj±cych, umieszczone zostan± na tablicy ogłoszeń w holu Przedszkola Nr 9 od 18 kwietnia.

Regulamin przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 9
w Stalowej Woli opracowany przez komisję rekrutacyjn±.
<18:15 2008-08-29/p>

Podstawa Prawna:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( tekst jednolity z 2004r., Dz.U.Nr 256, poz.2572 z póĽn.zm.);
b) Rozporz±dzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenie z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r., Nr 26,
poz.232);
c) Rozporz±dzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły z póĽniejszymi zmianami
( Dz.U. z 2001r., Nr 61,poz.624 z póĽn.zm.).

1. Do przedszkola przyjmowane s± dzieci w wieku 3-6 lat, w wyj±tkowych
sytuacjach dziecko, które ukończyło 2,5 roku oraz dzieci którym odroczono
obowi±zek szkolny do 10-go roku życia.

2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie :
karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, któr± należy pobrać i zwrócić w
placówce.

3. Nabór prowadzi się zgodnie z podanym harmonogramem:
a) od 02.I.2008 do 30.III.2008r. wydawanie i przyjmowanie kart dzieci do
przedszkola.

b) 10.IV.2008r. rozpatrywanie złożonych kart przez komisję kwalifikacyjn±.

c) 18.IV.2008r. wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola,imiennej
listy dzieci przyjętych, oczekuj±cych i nieprzyjętych.

d) do 30.IV.2008r. składanie odwołań do Dyrektora Przedszkola.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodz±:
a) Dyrektor Przedszkola- przewodnicz±cy komisji kwalifikacyjnej.
b) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
c) Przedstawiciel Rady Rodziców z grupy najstarszej nie objętej rekrutacj±.
d) Prezes ogniska ZNP w roli obserwatora.

4. Członkiem Komisji Rekrutacyjnej na prawach obserwatora powołuje się
Przedstawiciela Zwi±zków Zawodowych ZNP.

5. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane s±:
a) dzieci sześcioletnie,
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowuj±cych dzieci, matek lub ojców
wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności b±dĽ całkowit± niezdolność do pracy albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także
dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci już uczęszczaj±ce do danego przedszkola i ich rodzeństwo ,
d) dzieci obojga rodziców pracuj±cych,
e) dzieci z rodzin wielodzietnych( 3 i więcej dzieci),
f) dzieci z opiniami lub orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-
- Pedagogicznej.

6.Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:
a) posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie
ustalonym w harmonogramie,
b) komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie
z kryteriami ujętymi w pkt 5 niniejszego regulaminu,
c) w sprawach spornych decyduj±cy głos ma Przewodnicz±cy,
d) komisja przygotowuje protokół podsumowuj±cy posiedzenie oraz listy
dzieci przyjętych, oczekuj±cych, nieprzyjętych,

7.W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice/prawni
opiekunowie mog± złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola
w terminie do 30 kwietnia 2008r.
8.Dyrektor Przedszkola rozpatruje złożone odwołanie i przesyła
zainteresowanym rodzicom pisemn± odpowiedĽ z uzasadnieniem w terminie
14 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja Dyrektora Przedszkola jest
ostateczna.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej zostaje umieszczony na tablicy ogłoszeń w placówce oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Rekrutacyjn±.

1) Przewodnicz±cy Komisji Rekrutacyjnej P 9- Drzazga Elżbieta
2) Przedstawiciel Rady Rodziców- Babula Katarzyna
3) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej- Danuta Wojtak
4) Prezes ogniska ZNP- ( obserwator)- Zielińska Barbara